Oudertevredenheidsonderzoek

In het voorjaar 2017 heeft de Mgr.Bekkersschool een tevredenheidspeiling gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. De uitslag van deze enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders Mgr.Bekkersschool  waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is een 7,55. De Mgr.Bekkersschool scoort hierop gemiddeld 7,66. De waardering van de ouders voor de Mgr.Bekkersschool is daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De sfeer en inrichting van het gebouw en de aandacht voor normen en waarden zijn voor ouders het belangrijkste motief om voor onze school te kiezen. Volgens 95% van de ouders staat de school goed bekend in de wijk. 92% van de ouders geeft aan zich goed thuis te voelen op de Mgr.Bekkersschool  (landelijk is dit 87%), 97% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 95%) en 90% van de ouders is tevreden over de vorderingen die hun kind maakt.

Conclusie
We concluderen dat de Mgr.Bekkersschool een school is waar veel ouders voor kiezen. Er wordt voor onze school gekozen omdat we een school zijn met een kloppend hart. We willen de kinderen op de best mogelijke manier en met inzet van alle middelen die tot onze beschikking staan onderwijs op maat bieden. Dit samen met de ouders en met betrokken instellingen.

Samen sterk voor ieder kind!