Missie & Visie

De komende jaren gaan we het onderwijs anders inrichten omdat kinderen voor de toekomst andere vaardigheden nodig hebben. We noemen deze vaardigheden de “21st century skills”. Deze vaardigheden zijn: Samenwerken, Probleemoplossendvermogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Communicatie en Sociale en Culturele vaardigheden. Bij veel van deze vaardigheden is de leerling zelf aan zet en zal de leerkracht meer dan ooit de coach van het proces moeten zijn. Wij willen vanuit een positieve levenshouding en door het bieden van een veilige omgeving kinderen brengen tot een optimale leerprestatie. De Mgr. Bekkersschool wil elk kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met kennis en vaardigheden, om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens binnen de samenleving. 

Onze school heeft het onderwijs zo georganiseerd, dat kinderen in acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Tevens is het onderwijs zodanig ingericht dat kinderen waar mogelijk op hun eigen niveau kunnen werken. We vinden de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen na 8 jaar klaar zijn voor het voortgezet onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Effectief Onderwijs in combinatie met Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ons onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van Effectief Onderwijs in combinatie met Ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit houdt in dat we steeds kritisch zijn op wat we doen en hoe we het doen. We zoeken voor kinderen een aanbod die past bij hun ontwikkeling en dagen hun uit om de gestelde doelen te halen. Door goed te kijken en te luisteren naar de kinderen weten we hun betrokkenheid te vergroten. We toetsen en observeren om te kijken of de kinderen de doelen hebben gehaald. 

Om kansrijk aan het onderwijs deel te nemen is het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij werken daarom aan een fijne sfeer en de leerkrachten doen er alles aan om het beste uit de leerlingen te halen. Wij gaan op school met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij gaan we uit van de normen en waarden die bij onze katholieke levensovertuiging passen: Naastenliefde, wat blijkt uit; wederzijds respect en begrip, rekening houden met elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. We scheppen een sfeer van geborgenheid, veiligheid, openheid en gezelligheid. Daarbij vinden we het belangrijk dat er orde, rust en regelmaat heerst. We stimuleren de kinderen positief met elkaar en hun omgeving om te gaan. We leren de kinderen samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen in groepsverband.