Oudervereniging

Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. 

In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest, schoolreisjes en schoolkampen (groepen 7 en 8) e.d.  Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald. De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.

De afgelopen jaren is het bedrag steeds  EUR 47,50 voor de groepen 1 t/m 6 geweest en EUR 90,- voor de groepen 7 en 8. Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen. Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd.

De blanco statuten van de oudervereniging, het huishoudelijk reglement en de toelichting kunt u nalezen op de website van onze school. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Voorzitter: 
Marianne Rolf
rolfmarianne@hotmail.com

Penningmeester:
Ingeborg Wilts
ingeborg.wilts@gmail.com

Secretaris:
Yvette de Raad
y_deraad@hotmail.com