Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten). De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting.

 

Onze MR bestaat uit zes personen; drie uit de ouder- en drie uit de personeelsgeleding. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de hoofdingang. Ook kunt u de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen op de website van onze school. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag.

De MR leden zijn tot slot altijd bereid om het één en ander nader toe te lichten. Suggesties en/of opbouwende kritiek is uiteraard altijd welkom. Meedenken wordt gewaardeerd!

 

Vergaderingen
De MR vergadert eens per 6 weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar en zullen binnen de school bekend worden gemaakt. Bekendmaking geschiedt via het prikbord in de school alsmede op de website van de school. Ouders kunnen te allen tijde agendapunten voor de MR aandragen. Voor informatie en alle overige MR aangelegenheden kunt u bij onderstaande personen terecht.

 

Op onze school zijn de navolgende personen lid van de MR:

Oudergeleding
Gerard Procée
Marco Kooi    
Angelique Schoonewille

Kayleigh Jonker

 

Personeelsgeleding

Nick van der Veen  
Stefanie Homan
Elly Hoekstra