Klachtenregeling

Klachtenregeling Mgr. Bekkersschool

De klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. Een exemplaar van deze regeling ligt ter inzage op alle scholen van Primenius. 

We hopen niet dat u klachten heeft over onze school, maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en dit kan leiden tot 'klachten'. In eerste instantie kunt u zich dan wenden tot de groepsleerkracht van uw kind(eren). Vaak blijken er misverstanden aan ten grondslag te liggen en lost een gesprek het probleem op, dan wel wordt er in goed overleg een oplossing gevonden. Mogelijk dat de klacht van ernstiger aard is, dan kunt u zich wenden tot de directeur van onze school. Mocht dit alles niet leiden tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen van Primenius, te weten dhr. Willem Hulshof en mevr. Annie Wemer (voor contactgegevens zie onze schoolgids).

De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen bij een oplossing of gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs noodzakelijk is. De Landelijke Klachtencommissie is een commissie van 3 personen, die geen relatie heeft met Primenius of een van de scholen.

Deze commissie onderzoekt de klacht en is daarbij verplicht tot geheimhouding. Wel worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht is ingediend. Na onderzoek rapporteert de commissie aan Primenius en geeft een advies. Primenius moet binnen 4 weken na de rapportage meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen zullen worden genomen.